İHALE İLANI

PAZAR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Pazar Handağı Grup İçme Suyu onarım inşaatı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

: Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Pazar / RİZE

b) Telefon ve faks numarası

: 0464 612 10 01 - 0464 612 10 03

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

: Su Alım Yapısı 1 Adet, Maslak tip2 1 Adet, 30m³ Gömme Depo 1 Adet, Gömme Depoların Onarımı 2 Adet, Ayrım ve Rögarı 10 Adet, Vantuz ve Rögarı 9 Adet, BKV ve Rögarı 10 Adet,Tahliye ve Rögarı 12 Adet, Çap=40mm 10 Atü PE 100 Boru Döşenmesi 2300m, Çap=40mm 16 Atü PE 100 Boru Döşenmesi 560m, Çap=50mm 10 Atü PE 100 Boru Döşenmesi 550m, Çap=63mm 10 Atü PE 100 Boru Döşenmesi 5350m, Çap=63mm 16 Atü PE 100 Boru Döşenmesi 500m, Çap=75mm 10 Atü PE 100 Boru Döşenmesi 1300m, Çap=75mm 16 Atü PE 100 Boru Döşenmesi 4000m, Çap=75mm 20 Atü PE 100 Boru Döşenmesi 2100m, Çap=90mm 10 Atü PE 100 Boru Döşenmesi 500m, Çap=90mm 16 Atü PE 100 Boru Döşenmesi 750m, Çap=88.9/3.65mm Çelik Boru 2000m yapıların inşa ve boruların döşenmesi işi.

b) Yapılacağı yer

Handağı, Irmak, Sessizdere, Irmakyeniköy, Ortaırmak, Boğazlı, Yemişli Köyleri, /Pazar

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş)

gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (Kaymakamlık

Toplantı Salonu)

Pazar / RİZE

b) Tarihi ve saati

: 28/06/2013 Cuma günü- Saat 10:00'da

Dosya bedeli 1000 TL

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

isteklilerin katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon ve faks numaraları.

4.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi.

4.3.Birim fiyat teklif mektubu ve eki olan birim fiyat cetveli.

4.4.İsteklilerin teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak şartıyla kendi belirleyecekleri geçici teminat.

4.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.6. İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %30'u oranında gerçekleştirdiği veya % 30' u oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.7.İsteklinin özel kişi olması halinde İnşaat Mühendisi yada Mimar olduğu firmanın bünyesinde çalıştığına dair Noter taahhütnamesi, Tüzel kişi olması halinde İnşaat mühendisi yada mimar çalıştırdığına dair Noter taahhütnamesi,

4.8.Teklif Dokümanını satın aldığına dair belge.

4.9.İsteklinin sigorta ve vergi borcu bulunmadığına dair taahhütname.

KOŞULLAR:

Posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ü Teklifi içeren tüm belgeler sırasıyla büyük bir zarfa konulacaktır. Ayrıca küçük bir zarfa da sadece teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli birlikte konulacak, küçük mektup zarfı kapatılıp, zarfın yapıştırılan yeri mühürlenip diğer teklif belgeleriyle birlikte büyük zarfın içine konulacaktır. Zarflarının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenecektir.

ü İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, seçilen yükleniciyle bu toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

ü Verilen teklifin geçerlilik süresi, iş verilme tarihinden itibaren en az 7 takvim günü olmalıdır.

ü Ödeme iş bitimi sonrası gerekli kontroller yapıldıktan sonra olumlu sonuç çıkarsa, teknik elemanlarca yapılacak ölçümler sonucunda ortaya çıkacak metrajlar doğrultusunda ödeme yapılacaktır.

ü Bu işe ait iş bitirme belgesi olarak firmalar teklif ettikleri tutarın %70 oranında iş deneyim belgesi vermesi ve inşaat mühendisliği diploması (ihale tarihinde önce bünyesinde bulundurulması gerekmektedir(noterden sözleşmeli) yeterlidir.

ü Ödemeler fatura karşılığı yapılacak; sigorta, vergi ve doğabilecek her türlü harçlar yükleniciye ait olacaktır.

ü İş ve işyerinin çalıştırılacak olan tüm hizmet elemanlarının sigortalanması ve korunmasından yüklenici sorumlu olacaktır.

ü İdaremiz 4734 sayılı İhale Kanunları hükümlerine tabii olmayıp,ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ü Teklif sahibi bu teklifi yaparken Grup içindeki her bir iş için ayrı ayrı iş kalemleri için teklif verecek, Gruptaki iş kadar birim fiyat cetveli dolduracak, her bir işin KDV hariç toplam bedeli birim fiyat cetveline, bir grup içindeki tüm tekliflerin KDV hariç toplamları değeri de teklif mektubuna işleyecektir.

ü Bir Grup bir bütün iş olarak değerlendirilecek ve grup içinden birkaç iş için teklif verilemeyecektir. Bir Grup için teklif veren istekli, o gruptaki tüm işleri yapmayı kabul ettiğini taahhüt etmiş olacaktır.

  • Aşağıda açıklanmış olan maddeyi İdaremiz tek taraflı olarak uygulayıp uygulamamakta serbesttir.

ü Verilen teklifler arasından en düşük 3 teklif veren yüklenicilerle, bir kereliğine mahsus olmak üzere, idare ile pazarlık yapılarak ekonomik açıdan en uygun yüklenici seçimi yapılacaktır. Bu pazarlık sonucunda boş bir teklif mektubu idaremizce bu 3 istekliye dağıtılacak, iş kalemlerinin toplam bedeli olarak KDV hariç tek bir fiyat verilmesi istenecek, yapılan kırım ihale sonrasında yüklenicinin ilk teklif mektubu ekleri olan birim fiyat cetvellerinde vermiş olduğu her bir iş kalemine ayrı ayrı idaremizce yansıtılarak, yükleniciye imzalatılacaktır. Ödemeler son oluşturulan Birim Fiyat Cetveline göre düzenlenecektir.

UYGULAMA ESASLARI: Ekte sunulacak olan işin Teknik şartnamesi esas alınarak uygulama yapılacaktır.